รายชื่อนศ.
รายวิชา558201 : SOLID MECHANICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
2 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
3 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
4 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
5 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
6 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
7 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
8 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
9 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
10 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
11 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING12
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.