รายชื่อนศ.
รายวิชา533352 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
2 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
3 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
4 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
5 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
6 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
7 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
8 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
9 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
10 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
11 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
12 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
13 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
14 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
15 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
16 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
17 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
18 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
19 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
20 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE10
21 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
22 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
23 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
24 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
25 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
26 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
27 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
28 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
29 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
30 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.