รายชื่อนศ.
รายวิชา533352 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
2 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
3 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
4 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
5 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
6 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
7 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
8 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
9 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
10 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
11 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
12 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
13 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
14 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
15 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
16 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
17 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
18 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
19 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
20 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
21 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
22 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
23 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
24 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
25 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
26 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
27 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
28 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
29 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
30 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.