รายชื่อนศ.
รายวิชา539210 : ENGINEERING ELECTRONICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
2 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
3 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
4 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
5 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE10
6 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
7 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
8 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
9 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
10 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
11 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
12 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
13 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
14 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
15 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
16 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
17 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
18 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
19 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
20 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
21 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
22 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
23 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
24 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
25 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
26 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
27 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
28 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
29 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
30 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
31 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
32 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
33 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
34 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
35 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
36 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
37 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
38 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
39 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
40 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
41 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
42 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
43 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
44 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
45 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
46 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
47 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.