รายชื่อนศ.
รายวิชา537468 : FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.