รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
2 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
3 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
4 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
5 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
6 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
7 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
8 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
9 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
10 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
11 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
12 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
13 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
14 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
15 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
16 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
17 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
18 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
19 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
20 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.