รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
2 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
3 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
4 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
5 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
6 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
7 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
8 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
9 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
10 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
11 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
12 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
13 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
14 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
15 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
16 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
17 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
18 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
19 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
20 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
21 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
22 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
23 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
24 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
25 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
26 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
27 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
28 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
29 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
30 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
31 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
32 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
33 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.