รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
2 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
3 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
4 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
5 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
6 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
7 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
8 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
9 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
10 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
11 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
12 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
13 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
14 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
15 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
16 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
17 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
18 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
19 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
20 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
21 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
22 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
23 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
24 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
25 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
26 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
27 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
28 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
29 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
30 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
31 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
32 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.