รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
2 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
3 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
4 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
5 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
6 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
7 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
8 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
9 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
10 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
11 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
12 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
13 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
14 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
15 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
16 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
17 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
18 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
19 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
20 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
21 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
22 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
24 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
25 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.