รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
2 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering10
3 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
4 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
5 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
6 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
7 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
8 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
9 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE10
10 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
11 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
12 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
13 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
14 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
15 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
16 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering10
17 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
18 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
19 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
20 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
21 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
22 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
23 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
24 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
25 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
26 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
27 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
28 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
29 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
30 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
31 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
32 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
33 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
34 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
35 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
36 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
37 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering10
38 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  Geological Engineering10
39 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
40 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
41 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
42 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
43 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
44 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
45 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
46 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
47 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
48 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
49 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
50 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
51 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
52 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
53 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
54 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
55 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
56 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
57 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
58 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
59 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
60 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
61 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.