รายชื่อนศ.
รายวิชา335341 : FOOD ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.