รายชื่อนศ.
รายวิชา521343 : COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
2 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
3 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
4 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
5 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
6 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
10 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
11 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
12 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
13 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
15 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
17 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
18 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.