รายชื่อนศ.
รายวิชา521316 : FREEZING AND COLD STORAGE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering40
4 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
8 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
9 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
10 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
11 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
13 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
14 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
15 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
16 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
17 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.