รายชื่อนศ.
รายวิชา521432 : BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering40
2 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
3 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
6 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
8 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering40
9 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
10 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
13 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
14 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
16 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
17 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
19 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
20 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.