รายชื่อนศ.
รายวิชา527344 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
2 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
3 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
4 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
5 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
6 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
7 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
8 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
9 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
10 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
11 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
12 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
13 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
14 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
15 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
16 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
17 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
18 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
19 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
20 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
21 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
22 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
23 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
24 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
25 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
26 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
27 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
28 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
29 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
30 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
31 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
32 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
33 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
34 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.