รายชื่อนศ.
รายวิชา527344 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
3 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
4 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
5 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
6 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
7 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
8 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
9 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
10 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
11 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
12 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
13 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
14 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
15 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
16 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
17 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
18 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
19 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
20 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
21 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
22 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
23 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
24 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
25 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
26 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
27 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
28 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
29 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
30 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
31 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
32 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
33 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
34 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
35 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
36 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
37 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
38 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
39 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
40 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.