รายชื่อนศ.
รายวิชา523419 : ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
2 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
3 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
4 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
5 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
6 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
7 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
8 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
9 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
10 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
11 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
12 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
13 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
14 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
15 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
16 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
17 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
18 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
19 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
20 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
21 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
22 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.