รายชื่อนศ.
รายวิชา529201 : ELECTRIC CIRCUITS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
2 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
3 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
4 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
5 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
6 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
7 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE10
8 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
9 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
10 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
11 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
12 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
13 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
14 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
15 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
16 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
17 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
18 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
19 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
20 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
21 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
22 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
23 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
24 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Electronic Engineering10
25 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
26 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
27 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
28 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
29 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
30 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
31 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
32 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
33 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
35 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
36 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
37 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
38 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
39 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
41 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
42 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
43 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
44 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
45 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
46 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
47 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
48 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
49 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  TCE10
50 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
51 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
52 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
53 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
54 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
55 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  TCE10
56 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
57 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
58 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  TCE10
59 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
60 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.