รายชื่อนศ.
รายวิชา527309 : CONTROL SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
2 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
3 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
4 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
5 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
6 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
7 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
8 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
9 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
10 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
11 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
12 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
13 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
14 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
15 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
16 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.