รายชื่อนศ.
รายวิชา538301 : GEOTECHNIQUES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
2 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
3 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
4 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
5 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
6 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
7 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
8 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน  Geological Engineering10
9 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
10 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
11 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
12 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
13 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
14 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering10
15 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน  Geological Engineering10
16 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่  Geological Engineering10
17 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
18 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
19 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
20 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ  Geological Engineering10
21 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
22 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง  Geological Engineering10
23 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
24 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
25 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
26 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
27 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
28 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
29 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
30 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
31 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม  Geological Engineering10
32 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
33 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
34 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering10
35 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
36 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
37 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
38 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
39 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
40 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
41 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
42 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
43 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
44 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
45 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
46 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
47 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
48 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.