รายชื่อนศ.
รายวิชา539302 : EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
2 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
3 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
4 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
5 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
6 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
7 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
8 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
9 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
10 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
11 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
12 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
13 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
14 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
15 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
16 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
17 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
18 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
19 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
20 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
21 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering10
22 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
23 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
24 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
25 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
26 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
27 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
28 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.