รายชื่อนศ.
รายวิชา551471 : CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering10
3 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
4 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering10
5 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
6 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering10
7 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก  Mechatronics Engineering10
8 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
9 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering10
10 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering10
11 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี  Mechatronics Engineering10
12 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering10
13 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering10
14 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering10
15 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
16 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ  Mechatronics Engineering10
17 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering10
18 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์  Mechatronics Engineering10
19 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering10
20 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน  Mechatronics Engineering10
21 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
22 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
23 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
24 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
25 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
26 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
27 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
28 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
29 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
30 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
31 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering10
32 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering10
33 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering10
34 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.