รายชื่อนศ.
รายวิชา525482 : INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
2 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
3 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
4 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
5 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
6 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
7 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
8 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
9 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
10 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
11 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
13 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
14 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
15 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
18 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
19 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
20 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
22 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
23 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
24 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
25 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
26 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.