รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
2 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
3 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
4 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
5 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
6 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
7 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
8 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE
9 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
10 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
11 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
12 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
13 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
14 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
15 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
16 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
17 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
18 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
19 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
20 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
21 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
22 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
23 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
24 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE
25 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
26 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
27 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
28 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE
29 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
30 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
31 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.