รายชื่อนศ.
รายวิชา524206 : CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
2 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE12
3 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ นักศึกษาแจ้งจบ ChemE10
4 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
5 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
6 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
7 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
8 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
9 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
10 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
11 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
12 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE10
13 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
14 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
15 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
16 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
17 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
18 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
19 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
20 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
21 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
22 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
23 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
24 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
25 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
26 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
27 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
28 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
29 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
30 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
31 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
32 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
33 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
34 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
35 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
36 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
37 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
38 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
39 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
40 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE12
41 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
42 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
43 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
44 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
45 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
46 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
47 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
48 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
49 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
50 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
51 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
52 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
53 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
54 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
55 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
56 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
57 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
58 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
59 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
60 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  ChemE10
61 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
62 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
63 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
64 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
65 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
66 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
67 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
68 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
69 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
70 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
71 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
72 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
73 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
74 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
75 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
76 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
77 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
78 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
79 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
80 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
81 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  ChemE10
82 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
83 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
84 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
85 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
86 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
87 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
88 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
89 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
90 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
91 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
92 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
93 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
94 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
95 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
96 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
97 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
98 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.