รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
2 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
3 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
4 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
5 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
6 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
7 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
8 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
9 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE10
10 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
11 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
12 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
13 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
14 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
15 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
16 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
17 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE10
18 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
19 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE10
20 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
21 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE10
22 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
23 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
24 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
25 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
26 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
27 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
28 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
29 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
30 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
31 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
32 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.