รายชื่อนศ.
รายวิชา551364 : MODELING AND CONTROL SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering10
2 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
3 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
5 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
6 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
7 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering10
8 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering10
9 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering10
10 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
11 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering40
12 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
13 B6233785 นายSAW YI WAI YAN   Mechatronics Engineering10
14 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
15 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
16 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.