รายชื่อนศ.
รายวิชา532495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
2 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
3 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
4 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
5 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering
6 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
7 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
8 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
9 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
10 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
11 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
12 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
13 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
14 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
15 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
16 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
17 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering
18 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
19 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering
20 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering
21 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
22 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering
23 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering
24 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
26 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering
27 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering
28 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
29 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering
30 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering
31 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering
32 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering
33 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
34 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering
35 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering
36 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering
37 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.