รายชื่อนศ.
รายวิชา528416 : SAFETY ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
3 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
4 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
5 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
6 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
7 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering40
8 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
9 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
10 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
11 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
12 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
13 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
14 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
15 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
16 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
17 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
18 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
19 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
20 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
21 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
22 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
23 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
24 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
25 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
26 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
27 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
28 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
29 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
30 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
31 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
32 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
33 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
34 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์  Environmental Engineering10
35 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
36 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
37 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
38 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
39 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
40 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
41 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
42 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
43 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
44 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
45 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
46 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
47 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
48 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
49 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
50 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
51 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
52 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
53 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
54 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
55 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
56 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
57 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
58 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
59 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
60 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
61 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
62 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
63 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
64 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
65 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
66 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
67 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
68 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
69 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
70 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
71 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
72 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
73 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
74 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
75 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
76 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
77 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
78 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
79 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
80 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
81 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
82 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
83 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
84 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
85 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
86 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
87 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
88 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
89 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
90 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
91 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
92 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
93 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
94 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
95 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
96 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
97 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
98 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
99 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
100 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
101 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
102 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
103 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
104 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
105 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
106 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
107 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
108 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
109 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
110 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
111 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.