รายชื่อนศ.
รายวิชา551242 : ENGLISH FOR ENGINEER II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย  Mechatronics Engineering10
2 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ  Mechatronics Engineering10
3 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์  Mechatronics Engineering10
4 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก  Mechatronics Engineering10
5 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก  Mechatronics Engineering10
6 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา  Mechatronics Engineering40
7 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
8 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
9 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering10
10 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ  Mechatronics Engineering10
11 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
12 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
13 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ  Mechatronics Engineering10
14 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
15 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering10
16 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
17 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา  Mechatronics Engineering10
18 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น  Mechatronics Engineering10
19 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี  Mechatronics Engineering10
20 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering10
21 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering10
22 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง  Mechatronics Engineering10
23 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
24 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering10
25 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering10
26 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering10
27 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
28 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
29 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
30 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค  Mechatronics Engineering10
31 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering10
32 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
33 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering10
34 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
35 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering10
36 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering10
37 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์  Mechatronics Engineering10
38 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่  Mechatronics Engineering10
39 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.