รายชื่อนศ.
รายวิชา529201 : ELECTRIC CIRCUITS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
2 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
3 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
4 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
5 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
6 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
7 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
8 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
9 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
10 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
11 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
12 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
13 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
14 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
15 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
16 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
17 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
18 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
19 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
20 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
22 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
23 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
24 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
25 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
26 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
27 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
28 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
29 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
30 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
31 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
32 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
33 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
34 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
35 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
36 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
37 B6322588 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ  TCE10
38 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
39 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
40 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
41 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
42 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
43 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
44 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
45 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
46 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
47 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  ME10
48 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
49 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
50 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
51 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
52 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
53 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
54 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
55 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
56 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.