รายชื่อนศ.
รายวิชา529201 : ELECTRIC CIRCUITS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
2 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
3 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
4 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
5 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
6 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
7 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
8 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
9 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
10 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
11 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
12 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
13 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering10
14 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  CPE10
15 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
16 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
17 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
18 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
19 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
20 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
21 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
22 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
23 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
24 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
25 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
26 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
27 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
28 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก  EE10
29 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
30 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
31 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
32 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  TCE10
33 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
34 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
35 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
36 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
37 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
38 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
39 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE10
40 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  EE10
41 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
42 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
43 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
44 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
45 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
46 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
47 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
48 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
49 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
50 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
51 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
52 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
53 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
54 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
55 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
56 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
57 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
58 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
59 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.