รายชื่อนศ.
รายวิชา529201 : ELECTRIC CIRCUITS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
2 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
3 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
4 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
5 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
6 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
7 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
8 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
9 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
10 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
11 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
12 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
13 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
14 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
15 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
16 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
17 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
18 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  Electronic Engineering10
19 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
20 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
21 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
22 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE10
23 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
24 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
25 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
26 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
27 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
28 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
29 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
30 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
31 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
32 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
33 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
34 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
35 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
36 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
37 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
38 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
39 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
40 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
41 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
42 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  Electronic Engineering10
43 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
44 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  TCE10
45 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  ChemE10
46 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
47 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
48 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
49 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
50 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
51 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  ChemE10
52 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
53 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
54 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
55 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
56 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
57 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
58 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
59 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  Electronic Engineering10
60 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.