รายชื่อนศ.
รายวิชา332341 : PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 M6302627 นายนบดนัย หมั่นพลศรี  Crop Science60
34 M6400392 นางสาวดลยา สดับสาร  Crop Science60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.