รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
2 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
3 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
4 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
7 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering10
9 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE40
10 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering40
11 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE40
12 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE40
13 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE40
15 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
16 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
17 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE40
18 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
19 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering40
21 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
23 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering40
24 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering40
25 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering40
26 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
28 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering40
30 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE40
32 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering40
33 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
35 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering40
38 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
39 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
42 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
43 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
44 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
45 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
47 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
48 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
49 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
50 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
51 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
52 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
53 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
54 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
55 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
56 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
57 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
58 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
59 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
60 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
61 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
62 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
63 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
67 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
68 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering10
69 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
70 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
71 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
72 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
73 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
74 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
75 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
77 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
78 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
80 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
81 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
82 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
83 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
84 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
85 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
86 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
87 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
89 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
90 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
91 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
93 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
94 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE60
95 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
96 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
97 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
100 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
101 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
102 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
103 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering10
104 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
105 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
107 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  Geological Engineering10
109 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
112 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
113 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
114 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
115 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
116 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
117 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
118 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
119 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
120 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์  Geological Engineering10
122 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
123 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
124 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
125 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
126 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
127 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
128 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
129 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
130 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
131 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
132 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
133 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
134 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
135 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
136 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
137 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
138 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.