รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
2 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
4 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
5 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
7 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
8 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
11 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
14 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
15 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
16 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
18 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
19 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
20 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
21 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
22 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
23 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
25 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
26 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
27 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
28 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
29 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
30 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
31 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
32 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
33 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
34 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
35 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
36 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
37 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
38 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering10
39 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
40 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
41 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
42 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
43 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
44 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
45 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
46 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
47 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
48 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
49 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
50 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
51 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
52 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
53 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
54 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
55 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
56 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
57 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
58 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering10
59 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
60 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
61 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
62 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
63 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
64 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
65 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
66 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
67 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
68 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
69 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
70 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
71 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
72 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
73 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
74 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
75 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
76 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
77 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering10
78 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
79 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
80 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
81 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
82 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
83 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
84 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
85 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
86 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
87 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
88 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
89 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
90 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
91 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
92 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
93 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
94 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
95 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
96 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
97 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.