รายชื่อนศ.
รายวิชา539302 : EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
2 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
3 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
4 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
5 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
6 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
7 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
8 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
9 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
10 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
11 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
12 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
13 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
14 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
15 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
16 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
17 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
18 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
19 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
20 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
21 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
22 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
23 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
24 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
25 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
26 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
27 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
28 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
29 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
30 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
31 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
32 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
33 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
34 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
35 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
36 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
37 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
38 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
39 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.