รายชื่อนศ.
รายวิชา535404 : AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
3 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
4 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
5 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
6 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
7 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
8 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
9 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
10 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
11 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
12 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.