รายชื่อนศ.
รายวิชา551154 : PHYSICS-MECHANICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
2 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering40
3 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
4 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering40
5 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
6 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
7 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
8 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
9 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
10 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
11 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
12 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.