รายชื่อนศ.
รายวิชา539202 : ELECTRONIC DEVICES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
2 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
4 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
5 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
6 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
7 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
8 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering10
9 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
10 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
11 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
12 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
13 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
14 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
15 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering10
16 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
17 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
18 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
19 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
20 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
21 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
22 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
23 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
24 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
25 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
26 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
27 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
28 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
29 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
30 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
31 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering10
32 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
33 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
34 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
35 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
36 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
37 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
38 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
39 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
40 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.