รายชื่อนศ.
รายวิชา214224 : OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.