รายชื่อนศ.
รายวิชา525301 : MECHANICAL DRAWING
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
4 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
5 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
10 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
12 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
13 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
15 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
16 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
17 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
18 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
20 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
21 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
23 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
24 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
25 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
26 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING60
31 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
32 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
33 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
35 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
38 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
39 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
40 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.