รายชื่อนศ.
รายวิชา525315 : REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
2 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
3 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
4 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
5 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
6 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
7 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
8 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
9 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
10 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
11 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
12 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
13 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
14 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
15 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
16 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.