รายชื่อนศ.
รายวิชา551162 : ENGINEERING DRAWING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
2 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
3 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
4 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
5 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
6 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
7 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
8 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
9 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
10 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
11 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
12 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
13 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
14 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
15 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
16 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
17 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
18 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
19 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่  Mechatronics Engineering10
20 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล  Mechatronics Engineering10
21 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering10
22 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์  Mechatronics Engineering10
23 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
24 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ  Mechatronics Engineering10
25 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering10
26 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
27 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
28 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  Mechatronics Engineering10
29 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
30 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering10
31 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering10
32 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering10
33 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
34 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
35 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
36 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
37 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering10
38 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering10
39 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
40 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
41 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
42 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING10
43 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
46 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
47 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
48 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
49 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
50 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
51 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
52 B6337452 นายธนกร กงทอง  Mechatronics Engineering10
53 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
54 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
55 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
56 B6337698 นายบุณยวัต มานุวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
57 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING10
58 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING10
59 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.