รายชื่อนศ.
รายวิชา539423 : MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
2 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering10
3 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
4 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
5 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
6 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
7 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering10
8 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
9 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
10 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
11 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
12 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering10
13 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
14 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
15 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
16 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering10
17 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering10
18 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
19 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
20 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.