รายชื่อนศ.
รายวิชา551242 : ENGLISH FOR ENGINEER II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก  Mechatronics Engineering10
2 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน  Mechatronics Engineering10
3 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering40
4 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering40
5 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering40
6 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
7 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering40
8 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
9 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering10
10 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering40
11 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
12 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering40
13 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
14 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering40
15 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.