รายชื่อนศ.
รายวิชา525301 : MECHANICAL DRAWING
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
6 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล  ME10
11 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
12 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
13 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
16 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
22 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
24 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
28 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
32 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
33 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
34 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
37 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
40 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.