รายชื่อนศ.
รายวิชา535473 : MATLAB FOR MANUFACTURING ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
2 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.