รายชื่อนศ.
รายวิชา521416 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
2 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
3 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.