รายชื่อนศ.
รายวิชา102115 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
14 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH60
16 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
19 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.